Image of report cover.

Kế Hoạch Giao Thông Tầm Xa

Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm Tắt Thực Hiện

GIỚI THIỆU

Destination 2050 là Kế Hoạch Giao Thông Tầm Xa (LRTP) của Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston (MPO). Được cập nhật mỗi 4 năm, nó định hướng các quyết định về đầu tư vào mạng lưới giao thông của khu vực để đưa hệ thống hướng tới tầm nhìn của MPO cho tương lai:

 

MPO Khu Vực Boston hình dung ra một hệ thống giao thông khu vực bình đẳng, không ô nhiễm và hiện đại, giúp đưa mọi người đến các điểm đến của họ một cách an toàn, dễ dàng, và đáng tin cậy, và hỗ trợ một khu vực Boston dung hòa, kiên cường, lành mạnh, và sôi động về kinh tế.

 

Để tạo một kế hoạch được thiết kế để thực hiện tầm nhìn này, LRTP

 

 

MPO đã tiến hành các hoạt động thu hút sự tham gia của cộng đồng trong quá trình phát triển LRTP. Quy trình thu hút sự tham gia của cộng đồng bắt đầu vào mùa thu năm 2019 với sự phát triển khởi đầu của Đánh Giá Nhu Cầu và tiếp tục trong thời gian 30 ngày lấy ý kiến công chúng cho dự thảo LRTP vào mùa hè năm 2023. MPO đã tiến hành 2 cuộc khảo sát công khai: một khảo sát về tầm nhìn, mục đích, và mục tiêu; và một về ưu tiên đầu tư. MPO đã thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan, bao gồm Hội Đồng Cố Vấn Giao Thông Khu Vực, các thành phố, Sở Giao Thông Vận Tải Massachusetts (MassDOT), Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Vịnh Massachusetts (MBTA), các cơ quan vận giao thông công cộng khu vực, các tổ chức cộng đồng, các tổ chức phát triển kinh tế và kinh doanh, những người vận động vì bình đẳng trong giao thông, những người vận động bảo vệ môi trường, và các tổ chức học thuật.

 

Nhu Cầu Vận Tải

Một bước rất quan trọng trong việc phát triển LRTP là thu thập, phân tích, và xác định nhu cầu vận tải cho khu vực Boston. Sử dụng kết quả từ các hoạt động phân tích dữ liệu và thu hút sự tham gia của cộng đồng, Đánh Giá Nhu Cầu ghi nhận nhu cầu vận tải của khu vực Boston từ khi LRTP cuối cùng được phê duyệt vào năm 2019, tập trung vào các năm từ 2019 đến 2023. Nó xem xét cách mọi người đi lại; điều kiện cơ sở vật chất vận tải; sự tương tác của hệ thống giao thông với môi trường tự nhiên và nhân tạo và mức độ hiệu quả của nó trong việc phục vụ các nhóm dân thiểu số, thu nhập thấp, và những người có hoàn cảnh khó khăn khác; và những thay đổi có thể xảy ra đối với các mô thức và nhu cầu đi lại trong tương lai. Nó hỗ trợ LRTP bằng cách cung cấp thông tin về các nhu cầu vận tải cấp bách nhất của khu vực, nhờ đó định hình tầm nhìn, mục đích, và mục tiêu của MPO; và thông tin cho quy trình phát triển các chương trình đầu tư mới.

 

Đánh Giá Nhu Cầu tóm tắt các nhu cầu ở mỗi lĩnh vực mục tiêu của MPO. Sự bình đẳng được kết hợp trong quá trình Đánh Giá Nhu Cầu—các tác động của giao thông đối với các nhóm dân bình đẳng trong giao thông được đánh giá trong bối cảnh của từng lĩnh vực mục tiêu. Một số nhu cầu được xác định là để

 

 

Để tìm hiểu những phân tích này và các phân tích khác, hãy xem Đánh Giá Nhu Cầu đầy đủ, được soạn thành một loạt Sơ Đồ Câu Chuyện tương tác, ở đó người đọc có thể khám phá một loạt bản đồ, biểu đồ, và bảng biểu, và khả dụng trên trang web của MPO.

 

Tầm Nhìn, Mục Đích và Mục Tiêu

Trong mỗi chu kỳ phát triển LRTP, MPO cập nhật khuôn khổ quy hoạch của nó, bao gồm tuyên bố về tầm nhìn, một tập hợp các mục đích, và một loạt mục tiêu liên quan đến từng mục đích (Hình ES-1). Những thứ này phục vụ như định hướng cho quy trình quyết định của MPO trong 4 năm tới. Nội dung của khuôn khổ này—cụ thể là các mục tiêu của MPO—thông tin cho các đề xuất của nhân viên và các quyết định của MPO liên quan đến việc lập ra các chương trình đầu tư cho Chương Trình Cải Thiện Giao Thông Vận Tải (TIP). Ngoài ra, các nghiên cứu được đề xuất tài trợ mỗi năm trong Chương Trình Công Tác Quy Hoạch Thống Nhất (UPWP) được đánh giá về khả năng hỗ trợ các mục tiêu của MPO, và các mục tiêu được chuyển thành các tiêu chí để sử dụng trong quy trình lựa chọn dự án TIP nhằm đảm bảo các dự án được MPO tài trợ sẽ hỗ trợ mục tiêu của MPO. Cuối cùng, khuôn khổ này, bao gồm tầm nhìn của nó, giúp truyền đạt các giá trị của MPO đến các đối tác, các bên liên quan, và công chúng.

 

Hình ES-1

Tầm Nhìn, Mục Đích và Mục Tiêu của Destination 2025

 

KHUÔN KHỔ QUY HOẠCH DESTINATION 2050 

TUYÊN BỐ VỀ TẦM NHÌN

Tổ Chức Quy Hoạch Giao Đô Thị Khu Vực Boston hình dung ra một hệ thống giao thông khu vực bình đẳng, không ô nhiễm và hiện đại, giúp đưa mọi người đến các điểm đến của họ một cách an toàn, dễ dàng, và đáng tin cậy, và hỗ trợ một khu vực Boston dung hòa, kiên cường, lành mạnh, và sôi động về kinh tế.

CÁC MỤC TIÊU

Sự bình đẳng

Tạo điều kiện cho một quy trình quy hoạch giao thông vận tải toàn diện và minh bạch, và thực hiện các dự án đầu tư nhằm loại bỏ những bất bình đẳng liên quan đến giao thông vận tải mà người dân ở các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn phải gánh chịu.

Các Mục Tiêu Bình Đẳng

* Các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn là những cộng đồng mà một phần đáng kể dân số được xác định là dân số bình đẳng theo MPO—những người được xác định là người thiểu số, có trình độ tiếng Anh hạn chế, từ 75 tuổi trở lên hoặc 17 tuổi trở xuống, hoặc có khuyết tật—hoặc có thu nhập thấp.

Sự an toàn

Đạt được mục tiêu không có trường hợp tử vong và thương tích nghiêm trọng liên quan đến giao thông vận tải và cải thiện sự an toàn cho tất cả người dùng hệ thống giao thông vận tải.

Các Mục Tiêu về An Toàn

Tính Di Động và Tính Đáng Tin Cậy

Hỗ trợ sự di chuyển dễ dàng và đáng tin cậy của con người và hàng hóa.

Các Mục Tiêu về Tính Di Động và Tính Đáng Tin Cậy

Sự Tiếp Cận và Kết Nối

Cung cấp các lựa chọn giao thông và cải thiện khả năng tiếp cận các điểm đến chính để hỗ trợ sức sống kinh tế và chất lượng cuộc sống cao.   

Các Mục Tiêu về Sự Tiếp Cận và Kết Nối

Khả năng phục hồi

Cung cấp hệ thống giao thông hỗ trợ môi trường bền vững và cho phép mọi người ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu và các điều kiện thay đổi khác.

Các Mục Tiêu về Khả Năng Phục Hồi

Không Khí Sạch và Các Cộng Đồng Khỏe Mạnh

Cung cấp hệ thống giao thông không phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí, và hỗ trợ sức khỏe tốt.

Các Mục Tiêu về Không Khí Sạch và Các Cộng Đồng Khỏe Mạnh

 

Nguồn: Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston.

 

Tài Trợ Cho Mạng Lưới Giao Thông Vận Tải

MPO có khoảng 5 tỉ dollar, được gọi là số tiền tùy ý sử dụng, hay Mục Tiêu Khu Vực, để chi tiêu giữa các năm tài chính liên bang 2024 và 2050. LRTP chỉ liệt kê các dự án cụ thể từ năm 2024 đến năm 2033, và tài trợ từ năm 2034 đến năm 2050 được phân bổ cho các chương trình đầu tư. Số tiền được phân bổ trong LRTP cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn và các chương trình đầu tư phải duy trì trong giới hạn của nguồn tài trợ khả dụng. Destination 2050 và kế hoạch vốn ngắn hạn, TIP, phải chứng minh rằng các dự án do MPO lựa chọn có thể được thực hiện trong điều kiện hạn chế về tài chính. Kế hoạch tài chính cho Destination 2050 phản ánh cách MPO lập kế hoạch cân bằng nhu cầu vận tải của khu vực trong khi hoạt động ở điều kiện hạn chế tài chính của doanh thu dự kiến.

 

Số tiền Mục Tiêu Khu Vực chỉ là một phần của số tiền khả dụng để hỗ trợ hệ thống giao thông vận tải của khu vực. MassDOT có các nguồn tài trợ khác dành cho các dự án đường cao tốc ở khu vực Boston, MBTA, Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Cape Ann, và Cơ Quan Giao Thông Công Cộng Khu Vực MetroWest cũng vậy, để cung cấp và cải thiện dịch vụ giao thông công cộng.

 

Kế Hoạch Đề Xuất

Kế Hoạch Đề Xuất bao gồm các chương trình đầu tư của MPO, cũng như các dự án cơ sở hạ tầng lớn mà hướng dẫn của liên bang yêu cầu phải được liệt kê trong LRTP. Các chương trình đầu tư ưu tiên các loại dự án giao thông vận tải mà MPO tài trợ thông qua TIP. Các chương trình đầu tư của Destination 2050 bao gồm:

 

 

Bảng ES-1 cho thấy tỉ lệ phần trăm tài trợ dành riêng cho từng chương trình đầu tư trong mỗi khoảng thời gian và tổng tài trợ được phân bổ cho từng chương trình đầu tư trong toàn bộ kế hoạch. Các khoản phân bổ trong năm 2029–33 khác với các khoản phân bổ trong các khoảng thời gian khác do chi phí kết hợp của các dự án Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng mà MPO đã chọn cho khoảng thời gian đó.

 

 

 

 

 

Bảng ES-1

Tài Trợ Được Phân Bổ cho Các Chương Trình Đầu Tư của MPO trong Destination 2050

Chương Trình Đầu Tư

Phân Bổ Tỉ Lệ Phần Trăm, 2024–28 và 2034–50

Phân Bổ Tỉ Lệ Phần Trăm, 2029–33

Phân Bổ Tài Trợ, 2024-2050

Đường Phố Hoàn Chỉnh

45%

30%

$ 2.130.828.621

Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng

30%

47%

$ 1.643.425.636

Cải Thiện Giao Lộ

12%

10%

$ 584.554.172

Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ

5%

5%

$ 250.506.232

Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng

5%

5%

$ 250.506.232

Kết Nối Cộng Đồng

2%

2%

$ 100.202.493

Hỗ Trợ Chia Sẻ Xe Đạp

1%

1%

$ 50.101.246

Tổng

 

 

$ 5.010.124.631

Lưu ý: Năm là năm tài chính liên bang

Nguồn: Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston.

 

 

Kế Hoạch Đề Xuất cũng bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng sẽ được xây dựng trong khu vực đến năm 2050. Các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng là

 

 

Các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng được liệt kê trong LRTP được trình bày trong Bảng ES-2. Dự án đầu tiên trong Bảng ES-2, Allston Multimodal, được đưa vào kế hoạch chỉ nhằm mục đích minh họa và không nằm trong giới hạn tài chính của kế hoạch. Dự án thứ hai, I-495 và I-90 Interchange, được tài trợ chủ yếu bằng cách sử dụng nguồn tài trợ ưu tiên của chương trình toàn tiểu bang của MassDOT và cũng không nằm trong giới hạn tài chính của kế hoạch.

 

Bảng ES-2
Các Dự Án của Kế Hoạch Đề Xuất

Tên Dự Án

Chi Phí Ước Tính Hiện Tại

Khung Thời Gian

Trong Giới Hạn Tài Chính?

Boston: Allston Multimodal

$675.500.000

2024-28

Không

Hopkinton: I-495 và I-90 Interchange

$300.942.836

2024-28

Không

Boston: Tái Thiết Đại Lộ Rutherford từ Quảng Trường Thành Phố đến Quảng Trường Sullivan

$197.759.449

2024-33

Framingham: Cải Thiện Giao Lộ tại Tuyến 126 và Tuyến 135/MBTA và Đường Sắt CSX

$115.000.000

2029-33

Lexington: Tuyến 4/225 (Phố Bedford) và Đại Lộ Hartwell

$45.000.000

2029-33

Norwood: Cải Thiện Giao Lộ tại Tuyến 1 và Đại Lộ University/Phố Everett

$28.699.272

2024-28

Somerville: Đại Lộ McGrath

$98.840.000

2024-33

Wrentham: I-495/Các Đoạn Dốc Tuyến 1A

$20.117.638

2024-28

Lưu ý: Năm là năm tài chính liên bang.

Nguồn: Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston.

 

  

Kết Quả Phân Tích Tác Động Bất Bình Đẳng và Gánh Nặng Không Tương Xứng

 

Phân tích tác động bất bình đẳng và gánh nặng không tương xứng cho thấy rằng sẽ có 6 trường hợp tác động bất bình đẳng và gánh nặng không tương xứng nếu các dự án Mục Tiêu Khu Vực của MPO được xây dựng đến năm 2050. Dự kiến có 3 tác động bất bình đẳng đối với nhóm dân số thiểu số liên quan đến việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng phương tiện công cộng, thời gian di chuyển trung bình bằng đường cao tốc, và thời gian di chuyển trung bình bằng phương tiện công cộng. Dự kiến có 3 gánh nặng không tương xứng đối với người có thu nhập thấp liên quan đến khả năng tiếp cận việc làm bằng phương tiện công cộng, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng phương tiện công cộng, và khả năng tiếp cận công viên bằng đường cao tốc. Trong mọi trường hợp, sự khác biệt giữa tác động đối với các nhóm dân số thiểu số và không thuộc nhóm thiểu số và nhóm dân số có thu nhập thấp và không có thu nhập thấp lần lượt được dự kiến là tương đối nhỏ. Tuân thủ các quy định của liên bang, MPO sẽ xác định và triển khai các cơ hội để giảm thiểu tác động của các tác động bất bình đẳng và các gánh nặng không tương xứng này thông qua các quyết định quy hoạch và tài trợ dự án trong tương lai.

 

 

Kết luận

Destination 2050 tiếp tục thông lệ của MPO trong việc cung cấp tài trợ để hỗ trợ các dự án dành cho xe đạp, người đi bộ, và giao thông công cộng, cùng với các cải tiến đường xá quan trọng nhằm thúc đẩy sự an toàn, bình đẳng, và kết nối đa phương thức trong khu vực. Việc tiếp tục hành trình này sẽ giúp đạt được tầm nhìn về giao thông vận tải trong tương lai, cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân khu vực Boston, và cải thiện môi trường trong toàn khu vực.

Back to top