Th Tc Khiếu Ni Theo Khon VI

Mc Đích và Phm Vi Áp Dng

Mục đích của tài liệu này là thiết lập các thủ tục để xử lý và giải quyết cả các khiếu nại về phân biệt đối xử được nộp trực tiếp cho Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston (MPO) và các khiếu nại về phân biệt đối xử mà Sở Giao Thông Massachusetts (MassDOT) có thẩm quyền được ủy quyền để xử lý theo Khoản VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964 (Khoản VI) và các cơ quan không phân biệt đối xử của tiểu bang và liên bang có liên quan, bao gồm Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật (ADA). Các thủ tục được mô tả trong tài liệu này áp dụng cho MassDOT và các đơn vị nhận tài trợ phụ, nhà thầu, và nhà thầu phụ của MassDOT trong việc quản lý các chương trình và hoạt động được liên bang tài trợ. Trường hợp này bao gồm Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston (MPO).

 

Đnh nghĩa  

Người khiếu nại – Một người nộp đơn khiếu nại cho MassDOT, Cơ Quan Quản Lý Đường Cao Tốc Liên Bang (FHWA) hoặc Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang (FTA) về MPO.

Khiếu nại – Một tuyên bố bằng văn bản, bằng lời, hoặc điện tử liên quan đến một cáo buộc phân biệt đối xử có yêu cầu văn phòng tiếp nhận phải hành động. Trong trường hợp khiếu nại do một người khuyết tật nộp, thuật ngữ khiếu nại bao gồm các hình thức thay thế phù hợp với tình trạng khuyết tật của người khiếu nại.

Phân biệt đối xử – Hành động hoặc không hành động, dù cố ý hay vô ý, qua đó một người ở Hoa Kỳ, chỉ vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, hoặc các cơ sở được bảo vệ bởi các cơ quan không phân biệt đối xử khác, chẳng hạn như giới tính, tuổi tác, hoặc tình trạng khuyết tật, đã bị bị đối xử bất bình đẳng hoặc phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào nhận được hỗ trợ của liên bang.

Các Cơ Quan Quản Lý Điều Hành – Các cơ quan của Bộ Giao Thông Hoa Kỳ (USDOT), bao gồm FHWA, FTA, Cơ Quan Quản Lý Đường Sắt Liên Bang (FRA), Cơ Quan Quản Lý An Toàn Giao Thông Cao Tốc Quốc Gia (NHTSA), và Cơ Quan Quản Lý An Toàn Phương Tiện Cơ Giới Liên Bang (FMCSA), tài trợ cho các chương trình hoặc hoạt động giao thông.

Bị đơn – Cá nhân, cơ quan, thể chế, hoặc tổ chức bị cáo buộc đã có hành vi phân biệt đối xử.

 

Th Tc Khiếu Ni

Các thủ tục được mô tả bên dưới phác thảo một quy trình hành chính nhằm xác định và loại bỏ sự phân biệt đối xử trong các chương trình và hoạt động do liên bang tài trợ. Các thủ tục không cung cấp một cách giải quyết cho những người khiếu nại nào tìm kiếm các biện pháp bồi thường cá nhân, bao gồm bồi thường mang tính trừng phạt hoặc tiền bồi thường; các thủ tục này không cấm người khiếu nại nộp đơn khiếu nại cho các cơ quan khác của tiểu bang hoặc liên bang; chúng cũng không từ chối quyền của người khiếu nại được tìm kiếm sự tư vấn riêng để giải quyết các hành vi bị cáo buộc là phân biệt đối xử.

 

Các thủ tục này, được mô phỏng theo các thủ tục khiếu nại được đề xuất do Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (USDOJ) ban hành, được thiết kế để cung cấp một cơ hội công bằng để giải quyết các khiếu nại, tôn trọng quy trình đúng thủ tục cho cả người khiếu nại và bị đơn. Ngoài quy trình giải quyết khiếu nại chính thức được nêu chi tiết trong đây, MassDOT sẽ thực hiện các bước tích cực để theo đuổi giải pháp không chính thức đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại theo Khoản VI, khi có thể.

 

Việc xử lý các khiếu nại về phân biệt đối xử sẽ tuân theo các bước được nêu bên dưới:

 

Bước 1: Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại.

Bước 2: MassDOT ban hành thư xác nhận cho người khiếu nại.

Bước 3: Khiếu nại được giao cho, và được xem xét bởi, một điều tra viên.

Bước 4: Điều tra viên tiến hành phỏng vấn người khiếu nại, nhân chứng, và bị đơn.

Bước 5: Điều tra viên xem xét bằng chứng và lời khai để xác định xem đã xảy ra vi phạm hay không.

Bước 6: Người khiếu nại và bị đơn được cấp thông báo giải quyết hoặc thông báo kết quả và được đề nghị quyền kháng nghị.

Bước 7: Một khi thời hạn kháng nghị đã hết, cuộc điều tra sẽ khép lại.  

 

Trong nỗ lực tuân thủ Khoản VI, MPO, với tư cách là một đơn vị nhận hỗ trợ tài chính liên bang được phân phối thông qua MassDOT, đã áp dụng các thủ tục khiếu nại này. Khi làm như thế, MPO thừa nhận nghĩa vụ của mình là cung cấp cho các thành viên của công chúng một cơ hội nộp đơn khiếu nại cáo buộc hành vi vi phạm các chính sách không phân biệt đối xử có hiệu lực trong tổ chức và áp dụng cho các chương trình, dịch vụ, và hoạt động của tổ chức. Theo hướng dẫn của liên bang, MPO, với tư cách là đơn vị nhận trợ cấp phụ đối với các quỹ liên quan đến giao thông, phải hiểu rằng họ có thẩm quyền xử lý các khiếu nại theo Khoản VI và phải thông báo cho MassDOT về các khiếu nại nhận được và kết quả điều tra khi các vấn đề được giải quyết.

 

Với tư cách là đơn vị nhận trợ cấp phụ đối với các quỹ liên quan đến đường cao tốc, MPO hiểu rằng họ không có thẩm quyền điều tra các khiếu nại vi phạm Khoản VI được nộp chống lại MPO (trong đó MPO là bị đơn hoặc bên bị cáo buộc đã vi phạm Khoản VI). Tất cả các khiếu nại như vậy sẽ được chuyển đến Văn Phòng Phụ Trách Sự Đa Dạng và Dân Quyền (ODCR) của MassDOT để xác định thẩm quyền điều tra thích hợp. Các đơn vị nhận tài trợ phụ đối với tài trợ đường cao tốc có quyền xem xét các cáo buộc vi phạm Khoản VI như một vấn đề đảm bảo và/hoặc tuân thủ chính sách nội bộ nhưng không được đưa ra quyết định về các hành vi có thể vi phạm Khoản VI. Chính sách của MPO là liên lạc với các Chuyên Gia về Khoản VI của ODCR, Giám Đốc Chương Trình Theo Khoản VI và Khả Năng Tiếp Cận, và/hoặc Giám Đốc Điều Tra khi nhận được khiếu nại theo Khoản VI để đảm bảo xử lý thích hợp.

 

Luật pháp và các quy định liên bang điều chỉnh Khoản VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964 giao thẩm quyền điều phối chung để điều tra các khiếu nại về dân quyền cho USDOJ, cơ quan này hợp tác với các cơ quan liên bang thực hiện trách nhiệm này. Trong lĩnh vực giao thông, thẩm quyền điều tra này thuộc về USDOT và các cơ quan của họ, FHWA và FTA. Phối hợp với các yêu cầu của USDOT, FHWA và FTA đã thiết lập các quy định và hướng dẫn yêu cầu các đơn vị nhận tài trợ và các đơn vị nhận tài trợ phụ đối với hỗ trợ tài chính liên bang phải thiết lập các thủ tục xử lý khiếu nại theo Khoản VI được nộp cho các tổ chức này.

 

Hi Đáp

1. Ai có th np đơn khiếu ni?

Bất kỳ thành viên nào của công chúng, cùng với tất cả các khách hàng, đương đơn, nhà thầu, hoặc đơn vị nhận tài trợ phụ của MPO nào cho rằng bản thân họ, một bên thứ ba, hoặc một nhóm người đã bị ngược đãi hoặc đối xử bất công vì chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia của họ (bao gồm trình độ tiếng Anh hạn chế), có thể nộp đơn khiếu nại cáo buộc vi phạm Khoản VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964, các điều luật và sắc lệnh liên bang và tiểu bang liên quan.

 

2. Tôi có th np khiếu ni bng cách nào?

Có thể nộp khiếu nại cho các bên sau đây:

 

Boston Region MPO Title VI Specialist

10 Park Plaza, Suite 2150

Boston, MA 02116

Điện thoại: (857) 702-3700

Email: civilrights@ctps.org

 

MassDOT Title VI Specialists

Office of Diversity and Civil Rights—Title VI Unit

10 Park Plaza, Suite 3800

Boston, MA  02116

Điện thoại: (857) 3688580 hoặc 711 đối với Dịch Vụ Chuyển Tiếp

Email: MassDOT.CivilRights@state.ma.us

 

MassDOT, Assistant Secretary and Chief Diversity Officer

Office of Diversity and Civil Rights—Investigations Unit

10 Park Plaza, Suite 3800

Boston, MA  02116
Điện thoại: (857) 368-8580

Email: odcrcomplaints@dot.state.ma.us

 

The Federal Highway Administration

Federal Highway Administration

U.S. Department of Transportation Office of Civil Rights

1200 New Jersey Avenue, SE

8th Floor E81105

Washington, DC  20590

Email: CivilRights.FHWA@dot.gov

Điện thoại: (202) 3660693

 

The Federal Transit Administration

Federal Transit Administration

U.S. Department of Transportation

Office of Civil Rights Attention: Complaint Team East Building, 5th Floor—TCR

1200 New Jersey Avenue, SE Washington, DC  20590

 

Vui lòng lưu ý:

3. Tôi cn phi cung cp thông tin gì trong đơn khiếu ni?

Mẫu đơn Khiếu Nại theo Khoản VI/Không Phân Biệt Đối Xử được cung cấp dưới dạng điện tử trên trang web MassDOT Title VI, trang web Boston Region MPO Title VI, hoặc ở dạng bản in tại các văn phòng của MPO hoặc Văn Phòng Phụ Trách Sự Đa Dạng và Dân Quyền của MassDOT. Hoặc, người khiếu nại có thể gửi thư từ ở định dạng thay thế bao gồm thông tin sau đây:

Trong trường hợp người khiếu nại không thể cung cấp bản khai bằng văn bản, khiếu nại bằng lời có thể được gửi đến Văn Phòng Phụ Trách Sự Đa Dạng và Dân Quyền của MassDOT. Người khiếu nại sẽ được Điều Tra Viên Dân Quyền (CRI) phỏng vấn. Nếu cần, CRI sẽ hỗ trợ người đó chuyển khiếu nại bằng lời thành văn bản. Tất cả khiếu nại phải có chữ ký của người khiếu nại.

Có thể nộp đơn khiếu nại ẩn danh theo cách tương tự. Khiếu nại ẩn danh sẽ được điều tra theo cách tương tự như bất kỳ khiếu nại nào khác.

Khiếu nại sẽ được chấp nhận bằng bất kỳ ngôn ngữ nào được công nhận. Chúng tôi có mẫu đơn khiếu nại đa ngôn ngữ.

4. Tôi phi np đơn khiếu ni trong bao lâu?

Đơn khiếu nại cáo buộc vi phạm Khoản VI phải được nộp không trễ hơn một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày có hành vi vi phạm bị cáo buộc.

Các khiếu nại cáo buộc vi phạm luật pháp tiểu bang hoặc liên bang phải được nộp trong khung thời gian theo quy chế, quy định, hoặc án lệ—trong các trường hợp nhất định, không trễ hơn ba trăm (300) ngày kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm bị cáo buộc.

5. Khiếu ni ca tôi s được x lý như thế nào?

Khi nhận được khiếu nại, khiếu nại đó sẽ được giao cho một Điều Tra Viên Dân Quyền. CRI sẽ thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Xác Định Thẩm Quyền.

ODCR có thẩm quyền nếu khiếu nại được nộp đúng hạn và liên quan đến một phát biểu hoặc hành vi vi phạm

Bước 2: Xác nhận đã nhận được khiếu nại và đưa ra quyết định về thẩm quyền trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại.

Nếu CRI xác định rằng bất kỳ khiếu nại nào không có khả năng dẫn đến vi phạm dân quyền, thì CRI sẽ thông báo cho người khiếu nại và Chuyên Gia Khoản VI bằng văn bản về kết luận của mình và vấn đề sẽ được khép lại.

Bước 3: Tiến hành điều tra kỹ lưỡng các cáo buộc có trong đơn khiếu nại theo Thủ Tục Khiếu Nại Nội Bộ của MassDOT.

6. Tôi s được thông báo v kết lun và khuyến cáo bng cách nào?

Khi kết thúc điều tra, CRI sẽ chuyển cho người khiếu nại và bị đơn một trong ba thông báo sau đây dựa trên kết quả điều tra:

7. Tôi có th kháng ngh mt kết lun hay không?

Nếu người khiếu nại hoặc bị đơn không đồng ý với những kết luận của CRI thì họ có thể kháng nghị lên Trợ Lý Thư Ký và Giám Đốc Phòng Phụ Trách Sự Đa Dạng của MassDOT. Bên kháng nghị phải cung cấp bất kỳ thông tin mới nào không khả dụng trong quá trình điều tra ban đầu sẽ khiến cho MassDOT phải xem xét lại các quyết định của mình. Yêu cầu kháng nghị và bất kỳ thông tin mới nào phải được gửi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo kết luận được gửi đi. Sau khi xem xét thông tin này, MassDOT sẽ phản hồi bằng cách ban hành thông báo giải quyết sửa đổi hoặc bằng cách thông báo cho bên kháng nghị rằng thông báo giải quyết hoặc kết luận ban đầu vẫn có hiệu lực.