Rezime Operasyonèl

APWOPO PLAN KOWÒDONE A

Objektif prensipal Plan Kowòdone Transpò Piblik - Transpò Sèvis Imen (Plan  Kowòdone) se amelyore kowòdinasyon pami founisè transpò yo pou pi byen satisfè bezwen transpò granmoun aje yo ak moun ki andikape yo. Li gide aplikan rejyon Boston yo nan elaborasyon pwopozisyon yo pou Seksyon 5310 Aministrasyon Federal tranpò piblik (FTA),Pwogram Mobilite Amelyore pou Granmoun aje ak Andikape. Nan Massachusetts yo konnen pwogram sa a kòm Pwogram Sibvansyon Ppibliik Kominotè (CTGP). CTGP bay finansman pou pwojè ki satisfè bezwen transpò granmoun aje yo ak moun ki andikape yo lè sèvis transpò ki egziste deja yo pa disponib, ensifizan oswa pa apwopriye pou satisfè bezwen sa yo. 


Antanke òganizasyon planifikasyon metwopoliten (MPO) pou asosyasyon planifikasyon rejyonal Boston, MPO Rejyon Boston devlope Plan Kowòdone pou 97 minisipalite ki nan rejyon li a. Figi ES-1 montre minisipalite ki nan rejyon MPO a.


Figi ES-1
Minisipalite nan MPO Rejyon Boston Pou Plasman Sèlman

Map of MPO


APLIKE POU PWOGRAM SUBVENTION TRANSPÒ KOMINOTE A

Nan Massachusetts, Depatman Transpò jere pwosesis aplikasyon pou CTGP, ki se yon pwogram sibvansyon konpetitif ak yon pwosesis aplikasyon anyèl. Òganizasyon ki kalifye pou aplike pou finansman CTGP gen ladan eta, gouvènman lokal, òganizasyon prive san bi likratif, ak operatè transpò piblik. Mizajou 2023 sa a nan Plan Kowòdone a ranplase Plan Kowòdone 2019 MPO a epi yo ta dwe refere li nan aplikasyon CTGP a kòmanse avèk sik aplikasyon 2025 ane fiskal eta a.


Pou yo ka konsidere pou finansman CTGP, pwojè ki sitiye nan rejyon MPO a dwe adrese yon bezwen transpò, estrateji, oswa aksyon ki idantifye nan chapit kat nan Plan Kowòdone sa a. Tablo ES-2 (Tablo 4-2 nan chapit 4 nan dokiman prensipal la) bay lis bezwen sèvis transpò piblik (HST) pou rejyon an, ansanm ak estrateji epi aksyon pou satisfè bezwen sa yo; yon pwojè yo pwopoze ki adrese bezwen, estrateji, oswa aksyon yo ta dwe konsidere kòm "enkli" nan Plan Kowòdone a. Etandone gwosè ak divèsifikasyon nati rejyon Boston an, bezwen transpò, estrateji, ak aksyon ki dekri nan Plan Kowòdone sa a yo gwo pou sisite yon seri pwopozisyon pwojè ki gen anpil chans pou adrese bezwen HST ki pa satisfè.


Pwojè ki kalifye pou CTGP a gen ladan alafwa pwojè kapital tradisyonèl ak pwojè ki pa tradisyonèl yo. Pwojè kapital tradisyonèl yo enkli acha oswa lwe machin pou sèvis HST ki fèt pou satisfè bezwen transpò espesyal granmoun aje yo ak moun ki andikape yo lè transpò piblik pa sifizan, ki pa apwopriye oswa ki pa disponib, ansanm ak enstalasyon sipò tankou ban ak abri. Pwojè ki pa tradisyonèl yo ka gen ladan pwogram chofè volontè, oryantasyon, ak fòmasyon vwayaj, pami lòt.


SÈVIS TRANSPÒ KI GENYEN

Gen yon gran varyete sèvis transpò piblik nan rejyon Boston an, ki ka eksplore plis an detay nan kat jeyografik entèraktif entènèt sa a. Men sa yo gen ladanTranspò piblik—alafwa HST ak transpò piblik ki sèvi popilasyon jeneral la—nan rejyon Boston an ka souvan dekonekte, espesyalman andeyò zòn Boston imedya a. Se plizyè founisè transpò piblik ki dirije sèvis yo, avèk pwòp pri tikè yo, kondisyon kalifikasyon yo, ak zòn sèvis yo. Sa yo ka kowòdone oswa pa ka kowòdone ak lòt founisè ki gen sèvis adjasan, pafwa ki mennen long tan datant, pri tikè wo, oswa tou senpleman enposibilite pou transpò piblik rive nan yon pati patikilye nan rejyon an. Defi sa yo ogmante nan vil ki pi lwen Boston, paske rezo transpò piblik la pi limite nan zòn sa yo, malgre souvan anpil granmoun aje ak moun andikape k ap viv nan zòn sa yo. Yon pi bon kowòdinasyon sèvis ak fèmen twou vid ki genyen nan sèvis ki egziste deja yo, atravè finansman tankou CTGP a, se yon bagay enpòtan pou abòde bezwen HST ki pa satisfè nan rejyon Boston an. 


REJYON DEMOGRAFIK BOSTON

Konprann done demografik aktyèl ak lavni granmoun aje yo ak moun ki andikape yo ede idantifye twou vid ki genyen nan sèvis ak kominote kote bezwen transpò yo ka pi wo. Nan Rejyon Boston an, 16 pousan moun gen 65 an oswa plis, alòske 10 pousan gen yon andikap. Gen sipèpozisyon enpòtan ant popilasyon sa yo: prèske 50 pousan granmoun aje yo gen yon andikap. Popilasyon sa yo ta dwe ap ogmante nan deseni k ap vini yo—pwojeksyon demografik yo sijere ke nan 2050, apeprè 20 pousan nan popilasyon an pral gen laj 65 oswa plis. Sa a se yon ogmantasyon 37 pousan sou popilasyon 2020 an, konpare ak yon ogmantasyon 10 pousan pou popilasyon total nan rejyon MPO a. Pandan ke pwojeksyon demografik pou moun ki gen andikap yo pa disponib, li rezonab pou sipoze popilasyon sa a ap ogmante amezi popilasyon granmoun aje yo ap ogmante. 


IDANTIFYE BEZWEN TRANSPÒ KI PA SATIFÈ, ESTRATEJI POU REPONN AK YO, EPI PRIYORITE POU ENPLIKASYON

Pou ede idantifye bezwen HST ki pa satisfè, anplwaye MPO te mennen yon gwo patisipasyon piblik pou jwenn opinyon granmoun aje yo ak moun ki andikape yo, moun ki travay ak popilasyon sa yo, ak founisè HST yo. Anplwaye yo te itilize opinyon sa a pou devlope estrateji ak aksyon founisè transpò nan rejyon an ta ka antreprann pou abòde bezwen sa yo epi idantifye sa ki ta ka priyorite pou rejyon Boston an. 


Patisiipasyon piblik te mennen ansanm ak patisipasyon pou devlopman Plan Transpò alontèm 2023 (LRTP) MPO a, Destinasyon 2050, pandan ke anplwaye yo te kolekte opinyon sou bezwen transpò ak priyorite nan rejyon an. Pifò aktivite angajman pandan devlopman LRTP ak Plan Kowòdone ant 2019 ak 2023 yo te fèt nòmalman akòz pandemi COVID-19 la. 


Anplwaye yo te mennen plizyè aktivite mobilizasyon tou ki konsantre dirèkteman sou Plan Kowòdone pou kolekte opinyon. Sa yo enkli reyinyon ak Konsèy Kowòdinasyon Rejyonal yo; diskisyon yo te konsantre sou bezwen HST ak Gwoup Travay Transpò ak Konsèy Konsiltatif MPO a; yon atelye kowòdinasyon HST ak konsèy sou vyeyisman, komisyon pou andikap, ak founisè transpò; ak yon sondaj sou bezwen HST. 


Sondaj la—yo te distribye bay òganizasyon ki travay ak granmoun aje yo ak moun ki andikape yo, founisè HST yo, ak piblik la an jeneral, nan mete  aksan sou apò popilasyon sa yo—te fèt nan sezon prentan 2023. Yo te mande moun ki reponn yo pou idantifye pi gwo HST bezwen yo epi chwazi pi gwo estrateji ki ta ede satisfè bezwen sa yo. Yo te mande sa atravè kat kategori: enfrastrikti, transpò piblik, kowòdinasyon, ak amelyorasyon edikasyon. Kat estrateji ki pi souvan chwazi yo teAnsuit, yo te mande moun ki repond yo pou yo klase estrateji priyorite yo chwazi soti nan pi wo ale nan pi ba. Yo montre de estrateji yo pi souvan chwazi yo nan chak kategori yo nan Figi ES-2—ble ki pi fonse a endike ki lè yo te klase yon estrateji pi souvan nan kategori sa a. 


Figi ES-2
Klasman Estrateji pou Amelyore Transpò Sèvis sosyal Pou Plasman Sèlman


ADA = Lwa 1990 sou Ameriken andikape yo (Americans with Disabilities Act of 1990).


Konklizyon nan Angajman Piblik: Bezwen ak Estrateji

Yo te gwoupe bezwen transpò ak estrateji ak aksyon pou adrese ke yo te idantifye atravè patisipasyon piblik lyo nan domèn tematik sa yo:Tablo ES-1 montre bezwen yo, estrateji, aksyon, ak resous pou soutni yo pa domèn tematik.  


Tablo ES-1

Bezwen Transpò Sèvis sosyal ki pa satisfè ak Estrateji pou Amelyorasyon


Domèn tematik

Bezwen ki pa satisfè

Estrateji ak Aksyon

 • Amelyorasyon Sèvis Transpò

 • Mank chofè

 • Orè sèvis pandan aswè ak wikenn

 • Fyabilite ak fonksyonalite transpò adapte

 • Plis aksè nan transpò piblik

 • Ekspansyon sèvis sou demann

 • Sèvis limite pa jewografi ak destinasyon yo

 • Koneksyon premye ak dènye kilomèt ak pi gwo sant transpò

 • Disponibilite sèvis pou deplasman sosyal ak/oswa ki pa medical

 • Ale-retou pou randevou medical

 • Sèvis transpò piblik pou konekte minisipalite yo san yo pa vwayaje Boston

 • Deplasman a preyavi kout

 • Pi gwo frekans nan sèvis wout fiks yo

 • Mank fleksibilite ak fyabilite

 • Disparite rejyonal nan sèvis yo

 • Twalèt ak enstalasyon swen pèsonèl nan estasyon transpò piblik

 • Sèvis ki adapte ak yon popilasyon ki aje

 • Ogmante kapasite sistèm transpò adapte

 • Soutni pwojè nan nan premye ak dènye kilomèt

 • Amelyore aksè nan transpò piblik pou diminye demann pou RIDE ak sèvis menm jan an

 • FIzyone sèvis ki egziste deja pou granmoun aje ak moun ki andikape

 • Priyorize envestisman nan amelyorasyon transpò piblik pase sèvis prive

 • Sèvis navèt COA elaji

 • Bay sèvis transpò dedye, ki pa medikal pou granmoun aje ak moun ki andikape

 • Priyorize amelyorasyon ki pwofitab pou granmoun aje ak moun ki andikape

 • Òganizasyon ki omològ yo bati patenarya

 • Bati estasyon transpò tou pre lojman pou granmoun aje

 • Fizyone sèvis ki egziste deja, ki repete

 • Sèvis transpò ki baze nan kominote a soti nan kote rezidans yo rive nan sant kominotè yo

 • Ajoute plis estasyon transpò piblik nan sant yo pou granmoun aje, lojman pou granmoun aje, ak sant medical

 • Pouswiv patenarya piblik-prive pou bay transpò sou apèl pou bezwen transpò nan menm jou a

 • Map fè kat rezo transpò sèvis  sosyal rejyonal ki egziste deja pou idantifye twou vid ki genyen yo

 • Ofri sesyon edikasyon oswa materyèl pou dekri resous pou itilizatè transpò pou moun

 • Enstale pano elektwonik pwochen bis pou dènye sèvis an tan reyèl

 • Ogmante materyèl woulan pou sèvis transpò sèvis 

 • Itilize kamyon COA pou sèvis transpò ak plis kalifikasyon

 • Bay fòmasyon regilye ak verifikasyon avèk rezo volontè

 • Infrastructure Improvement

 • Rezo twotwa konekte, byen konsève, aksesib pa ADA a.

 • Antretyen twotwa ak pasaj a nivo pandan move tan

 • Ekipman nan estasyon otobis yo ak estasyon transpò piblik yo, tankou ekleraj, ban, oswa abri, ansanm ak enfrastrikti aksè, tankou ranp1

 • Diminye twou vid ki genyen nan rezo twotwa ki toupre estasyon ak estasyon transpò piblik yo

 • Asire estasyon ak arè yo satisfè egzijans ADA yo

 • Retire debri sou twotwa yo ak estasyon transpò yo pandan move tan

 • Konsepsyon nouvo estasyon epi fè renovasyon ki gen ladan platfòm wo nivo

 • Vehicle Improvement

 • Espas nan machin pou pèmèt asistan swen pèsonèl rive, bèt asistans, ak/oswa lòt eskòt

 • Ensifizans materyèl Woulan

 • Ekipman sou machin transpò piblik pou akomode aparèy mobilite ak chèz aksesib

 • Sistèm signalisation ak enfòmasyon senp sou anndan ak deyò machin

 • Pataje machin atravè limit minisipal yo

 • Amelyore sispansyon machin transpò adapte pou diminye blesi pasaje yo

 • Achte lòt machin transpò adapte

 • Kontra ak anbilans pou ede ak transpò

 • Bay plis espas sou machin transpò piblik yo espesyalman pou granmoun aje yo ak moun andikape yo

 • Public Engagement and Education

 • Edikasyon ak fòmasyon sou sèvis ki egziste deja yo, ki gen ladan sèvis itinerè fiks ak sèvis sou demann

 • Aksè nan sèvis san teknoloji smartphone

 • Edike granmoun aje yo ak moun ki andikape yo sou opsyon transpò ki disponib

 • Kanpay piblisite

 • Kenbe kominikasyon ki pa depann de teknoloji telefòn entelijan

 • Mete itilizatè transpò sèvis sosyal nan planifikasyon transpò ak pwosesis konsepsyon

 • Bidjè pou enkli patisipasyon kominote a nan aplikasyon ak depans operasyon yo

 • Bay fòmasyon pou ede chofè granmoun pase soti nan itilize vwati ale nan transpò piblik

 • Inter-Agency Coordination

 • Kominote yo, sitou andeyò Inner Core, ki gen yon tikras oswa ki pa gen sèvis RTA

 • Long tan transfè atravè fwontyè minisipal ak RTA

 • Woulman nan ajans egzekitif yo lakòz yon bezwen pou planifikasyon siksesyon ak retansyon konesans enstitisyonèl

 • Li difisil pou kowòdone vwayaj ki pi long

 • Kowòdone sèvis atravè fwontyè minisipal yo

 • Elaji opsyon transpò piblik yo

 • Bati patenarya ak RTA, COA, ak lòt patnè kominotè

 • Devlope kowòdinasyon rejyonal ant founisè transpò adapte yo

 • Pataje pi bon pratik ak leson yo aprann ak ajans parèy yo

 • Fizyone pwogram transpò sèvis sosyal ak ranbouse depans ki baze sou itilizasyon

 • Kontra ak RTA pou kamyon ak lòt resous

 • Kowòdone ak konpayi otobis lekòl yo pou pataje pisin chofè yo

 • Devlope pwen transfè efikas ant RTA yo

 • Kreye yon sant repatisyon inifye pou ogmante opsyon ki disponib pou pasaje yo

 • Entegre orè ak estrikti pri tikè yo

 • Housing

 • Devlopman lojman pou granmoun aje ki depann de machin

 • Envesti nan kominote ki aksesib pou mache epi ki abitab

 • Konstwi devlopman lojman pou granmoun aje tou pre estasyon transpò piblik yo

 • Konekte sèvis transpò piblik ak devlopman ki egziste deja

 • Operating Challenges

 • Mank chofè

 • Politik pou pwoteje vilnerabilite ki ogmante nan maladi viral ak/oswa ayeryèn pasaje transpò sèvis imen yo

 • Sèvis repatisyon ki byen fòme

 • Transpò pòt an pòt

 • Kominikasyon ak pasaje ki gen konpetans limite angle

 • Kominikasyon reta

 • Long pwosesis enskripsyon

 • Finansman ensifizan pou satisfè tout bezwen yo

 • Pri demaraj sèvis yo ki wo

 • Amelyore efò rekritman, fòmasyon, ak retansyon chofè yo

 • Rasyonalize sèvis TNC menm jou/sou demann

 • Itilize opsyon finansman inovatè (paregzanp, fè patenarya ak konpayi prive, tankou konpayi asirans, pou peye deplasman medikal)

 • Plede pou plis disponiblite finansman bay lejislati ak lòt moun k ap pran desizyon

 • Ogmante patenarya minisipal ak RIDE ak lòt sèvis transpò adapte

 • Mete operatè machin yo nan pwosesis planifikasyon transpò a

 • Mete operatè machin yo nan fowòm itilizatè transpò sèvis sosyal, tankou Gwoup Aksè Transpò Pasaje yo

 • Tradui pano nan plizyè lang ak/oswa itilize metòd kominikasyon vizyèl pou ekeyi moun ki atenn LEP.

 • Elaji pwogram chofè volontè yo 


 • Kowòdone ak lòt minisipalite oswa ajans yo ansanm pou aplike pou finansman

 • Eligibility

 • Gwo twou nan sèvis pwogram transpò sèvis sosyal limite a sèten gwoup moun

 • Ogmante kalifikasyon transpò sèvis sosyal pou moun ki gen andikap kache oswa andikap a kout tèm

 • Transpò medikal ki pa ijan

 • Konsolide sèvis transpò sosyal epi retire obstak kalifikasyon yo

 • Elaji kondisyon kalifikasyon pasaje yo sou sèvis ki egziste deja

 • Affordability

 • Pri ki wo nan sèvis transpò sou demann

 • Pri ki wo nan sèvis transpò rapid a itinerè fiks ak sèvis tren banlye yo

 • Sèvi ak kanal sipò minisipal ki egziste deja pou fasilite distribisyon pri redui ak edikasyon

 • Pwogram gratis, pri redui, oswa bon dacha

 • Sibvansyone deplasman sèvis prive, sou demann pou granmoun aje ak moun ki andikapeADA = Lwa sou Ameriken andikape yo (Americans with Disabilities Act). COA = Konsèy sou vyeyisman (councils on aging). HST = Transpò sèvis sosyal (human services transit.). LEP = konpetans limite nan angle (limited English proficiency). RTA = Ajans transpò rejyonal (regional transit agency) . TNC = Konpayi rezo transpò (transportation network company).


Konklizyon nan Patisipasyon Piblik: Priyorite pou Aplikasyon

Byenke Plan Kowòdone sa a pa tante dikte ki estrateji ak aksyon ki ta dwe resevwa finansman, li dekri priyorite pou rejyon Boston an dapre konbyen fwa yo te idantifye bezwen pandan pwosesis patisipasyon piblik la pou soutni devlopman aplikasyon pou CTGP. Plis pase mwatye nan tout kòmantè yo te resevwa yo te pale de amelyorasyon sèvis transpò, ak pwochen tematik ki pi komen nan amelyorasyon enfrastrikti ak kowòdinasyon ant ajans yo. Kèk nan pwen kle yo nan opinyon sa a gen ladan


Plan Kowòdone sa a aktyalize epi ranplase Plan Kowòdone 2019 MPO Rejyon Boston an apati sik sibvansyon CTGP 2025 pou ane fiskal eta a. Yo pral aktyalize dokiman sa a ankò nan kat ane an konsè ak pwochen aktyalizasyon LRTP Boston MPO a planifye, dapre direktiv federal yo.