Òganizasyon Planifikasyon Metwopoliten Rejyon Boston
Pwogram Amelyorasyon Transpò                                        

 

KI SA PWOGRAM AMELYORASYON TRANSPÒ A YE (TIP)?

Plan kapital envestisman senkan MPO Rejyon Boston an, TIP la, se pwogram envestisman a kout tèm pou sistèm transpò rejyon an. Gide pa vizyon, objektif, ak objektif ki tabli nan Destinasyon 2050, Plan Transpò alontèm, TIP la bay priyorite a envestisman ki prezève sistèm transpò aktyèl la nan yon bon eta reparasyon, asire transpò an sekirite pou tout mòd, amelyore lavi, ankouraje ekite ak dirabilite, epi amelyore mobilite nan tout rejyon an.

Destinasyon 2050,

KOUMAN POU MWEN FÈ FINANSE PWOJÈ MWEN AN?

 

Nòtasyon ak Seleksyon Pwojè

Anplwaye MPO yo evalye demann finansman pwojè ki soti nan minisipalite yo, pwopoze pwogramasyon pwojè an fonksyon nivo finansman yo prevwa, sipòte konsèy MPO a nan elaborasyon TIP la, epi fasilite yon egzamen piblik anvan konsèy MPO a andose dokiman final la.

Moun ki pwopoze pwojè yo dwe ranpli yon aplikasyon. Minisipalite yo solisite yon finansman atravè pwogram envestisman MPO yo. Si w gen kesyon sou aplikasyon pou pwogram nan ke kominote w ta dwe soumèt, kontakte anplwaye MPO.

Amelyorasyon entèseksyon

Pwogram envestisman pouu Amelyorasyon entèseksyon yo finanse pwojè ki vize modènize jewometri ak siyalizasyon entèseksyon yo pou amelyore sekirite pou tout itilizatè yo. Pwogram nan soutni pwojè yon sèl entèseksyon ak
 koridò.

Amelyorasyon yo ka enkli

Rezo Bisiklèt ak Koneksyon Pyeton

Pwogram envestisman Rezo Bisiklèt ak Koneksyon Pyeton yo finanse pwojè ki vize etann rezo bisiklèt ak pyeton pou amelyore aksè san danje nan transpò piblik, lekòl, sant anplewa, ak destinasyon komèsyal.

 

Amelyorasyon yo ka enkli

Fich evalyasyon Rezo Bisiklèt ak Koneksyon Pyeton

Complete Streets

Pwogram envestisman Complete Streets la finanse pwojè ki modènize wout pou amelyore sekirite ak mobilite pou tout itilizatè yo.

Amelyorasyon yo ka enkli

Fich evalyasyon Complete Streets

Gwo enfrastrikti

Pwogram envestisman nan Gwo Enfrastrikti a finanse pwojè ki amelyore gwo atè pou tout itilizatè yo epi modènize oswa elaji sistèm transpò piblik yo pou ogmante kapasite yo. Pwojè pwogram sa a koute plis pase $50 milyon; twouve yo sou  wout Prensipal yo, tankou otowout ant eta yo, otowout prensipal atè ak otowout, oswa lòt atè prensipal ki gen aksè totalman oswa pasyèlman kontwole; oswa ajoute nouvo koneksyon oswa pwolonje rezo transpò sou ray oswa vwa fiks oswa rezo transpò rapid pa otobis. Anplwaye MPO yo detèmine kategori enfrastrikti prensipal yo.

Amelyorasyon yo ka enkli

 

Pwogram Transfòmasyon Transpò piblik

Pwogram envestisman Transfòmasyon Transpò piblik la finanse yon pakèt amelyorasyon nan transpò piblik ki soti nan pwojè ekstansyon sistèm nan rive nan pwojè ki vize kenbe sistèm nan nan yon bon eta reparasyon.

Amelyorasyon yo ka enkli

 Fich evalyasyon Transfòmasyon Transpò Piblik

Pwogram Koneksyon Kominotè

Pwogram envestisman koneksyon kominotè a finanse divès kalite pwojè, ki gen ladan solisyon premye ak dènye kilomèt ak lòt ti pwojè transpò ki pa tradisyonèl pou amelyore mobilite ak kalite lè a

Amelyorasyon yo ka enkli

 Fich evalyasyon Koneksyon Kominotè

Sipò bisiklèt an sèvis-lib

MPO a te entwodwi yon pòs rezève pou sipò bisiklèt an sèvis-lib pou finanse pwojè reparasyon ak amelyorasyon imobilizasyon pou inisyativ bisiklèt an sèvis-lib nan rejyon an k ap kòmanse nan ane fiskal federal (Ane Fiskal federal) 2025 lan. Pòs sa a finanse a wotè $1 milyon pa ane pou Ane Fiskal federal 2025 ak 2026  epi 2 milyon dola pa ane pou Ane Fiskal federal 2027 ak 2028. Yo pral itilize finansman sipò bisiklèt an sèvis-lib la pou finanse kou envestisman pou ekspansyon ak reparasyon. Pwojè sipò Bisiklèt la pral finanse gras ak pwogram Koneksyon Kominotè MPO a.

Pwogram Pilòt Konsepsyon Pwojè

Pwogram Pilòt Konsepsyon Pwojè a te kreye pou anvizaje, konsevwa, ak delivre pwojè transfòmasyon pou rejyon an. MPO a mete sou kote $4 milyon okou Ane Fiskal federal 2025 pou finanse nouvo konsepsyon pwojè yo.

Kondisyon preyalab pou aplike

 

Defann Pwojè nan Kominote w la oswa Atravè Rejyon an

Kesyon?

Ethan Lapointe
Manadjè Pwogram Amelyorasyon Transpò
elapointe@ctps.org
bostonmpo.org/tip

 

Twitter logo Linkedin logo facebook logo youtube logo

Welcome. Bem Vinda. Bienvenido. Byenvini. 欢迎. 歡迎

Nou envite w patisipe nan pwosesis planifikasyon transpò nou an, san diskriminasyon. Òganizasyon Planifikasyon Metwopoliten Rejyon Boston (MPO) pran angajman pou li pa fè diskriminasyon nan tout aktivite e sli respekte Tit VI Lwa sou Dwa Sivil 1964, ki entèdi diskriminasyon sou baz ras, koulè,oswa orijin nasyonal (ki gen ladan konpetans limite nan anglè). Lwa federal ak lwa etatik yo an matyè non-diskriminasyon entèdi diskriminasyon sou baz laj, sèks, andikap, ak lòt karakteristik pwoteje. Pou plis enfòmasyon oswa pou pote yon plent dwa sivil, vizite bostonmpo.org/mpo_non_discrimination.

Pou mande enfòmasyon sa yo nan yon lòt lang oswa fòma, tanpri kontakte :
Espesyalis Tit IV MPO Rejyon Boston
10 Park Plaza, Suite 2150
Boston, MA 02116
Telefòn : 857.702.3700
Imèl : civilrights@ctps.org

Pou moun ki gen difikilte pou tande oswa pou pale, konekte atravè sèvis MassRelay eta a : mass.gov/massrelay. Tanpri prevwa omwen senk jou ouvrab pou demann yo reponn demann ou an
.