Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston
Chương Trình Cải Thiện Giao Thông

 

CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN GIAO THÔNG (TIP) LÀ GÌ?

Kế hoạch đầu tư vốn 5 năm của MPO Khu Vực Boston, TIP, là chương trình đầu tư ngắn hạn đối với hệ thống giao thông của khu vực. Được định hướng bằng tầm nhìn, các mục đích và mục tiêu được xác lập trong Destination 2050, Kế Hoạch Giao Thông Dài Hạn, chương trình TIP ưu tiên các dự án đầu tư bảo tồn hệ thống giao thông hiện tại ở điều kiện tốt, cung cấp khả năng giao thông an toàn đối với mọi phương tiện, cải thiện sinh kế, tăng cường sự bình đẳng và tính bền vững, và cải thiện khả năng di chuyển trong toàn khu vực.

Dự án của tôi có thể được tài trợ bằng cách nào?

 

Chấm Điểm và Lựa Chọn Dự Án

Nhân viên MPO đánh giá các yêu cầu tài trợ dự án từ các đô thị, đề xuất lập chương trình cho các dự án dựa trên mức tài trợ dự kiến, hỗ trợ ủy ban MPO trong việc phát triển TIP, và tạo điều kiện cho công chúng xem xét trước khi ủy ban MPO ký tài liệu cuối cùng.

Những người đề xướng dự án phải điền đơn đăng ký. Các đô thị đăng ký tài trợ thông qua các chương trình đầu tư của MPO. Nếu quý vị có thắc mắc về việc cộng đồng của quý vị nên nộp đơn đăng ký chương trình nào, hãy liên hệ với nhân viên MPO.

Cải Thiện Giao Lộ

Chương trình đầu tư Cải Thiện Giao Lộ tài trợ cho các dự án hiện đại hóa đặc điểm hình học và hệ thống tín hiệu giao lộ nhằm cải thiện sự an toàn cho tất cả người sử dụng. Chương trình hỗ trợ các dự án cho các giao lộ và hành lang đơn lẻ.

Những Cải Thiện Có Thể Gồm Có

Phiếu Điểm Cải Thiện Giao Lộ

Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ

Chương trình đầu tư Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ tài trợ cho các dự án mở rộng mạng lưới xe đạp và đường dành cho người đi bộ nhằm cải thiện khả năng tiếp cận an toàn đến các phương tiện công cộng, trường học, trung tâm việc làm, và các điểm mua sắm.

 

Những Cải Thiện Có Thể Gồm Có

Phiếu Điểm Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ

Đường Phố Hoàn Chỉnh

Chương trình đầu tư Đường Phố Hoàn Chỉnh tài trợ cho các dự án hiện đại hóa đường xá nhằm cải thiện sự an toàn và khả năng di chuyển cho tất cả người sử dụng.

Những Cải Thiện Có Thể Gồm Có

Phiếu Điểm Đường Phố Hoàn Chỉnh

Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng

Chương trình đầu tư Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng tài trợ cho các dự án nâng cao các tuyến đường huyết mạch chính cho tất cả người sử dụng và hiện đại hóa hoặc mở rộng hệ thống giao thông công cộng để tăng công suất. Các dự án trong chương trình này tiêu tốn hơn 50 triệu dollar; nằm trên các tuyến đường chính, bao gồm xa lộ liên bang, đường cao tốc (freeway và expressway) huyết mạch, hoặc các con đường huyết mạch khác có lối vào được kiểm soát hoàn toàn hoặc một phần; hoặc bổ sung các kết nối mới vào hoặc mở rộng mạng lưới vận chuyển đường sắt hoặc đường dẫn cố định hoặc mạng lưới vận chuyển nhanh bằng xe buýt. Nhân viên MPO sẽ xác định phân loại cơ sở hạ tầng quan trọng.

Những Cải Thiện Có Thể Gồm Có

 

Chương Trình Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng

Chương trình đầu tư Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng tài trợ cho nhiều cải thiện giao thông công cộng khác nhau, từ các dự án mở rộng hệ thống đến các dự án duy trì hệ thống ở điều kiện tốt.

Những Cải Thiện Có Thể Gồm Có

Phiếu Điểm Chương Trình Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng

Chương Trình Kết Nối Cộng Đồng

Chương trình đầu tư Kết Nối Cộng Đồng tài trợ cho nhiều loại dự án khác nhau, bao gồm các giải pháp dặm đầu và dặm cuối cũng như các dự án giao thông nhỏ, phi truyền thống khác để tăng cường khả năng di chuyển và cải thiện chất lượng không khí.

Những Cải Thiện Có Thể Gồm Có

Phiếu Điểm Chương Trình Kết Nối Cộng Đồng

Bikeshare Support

MPO đã giới thiệu hạng mục Bikeshare Support Set-Aside để tài trợ cho các dự án sửa chữa và cải thiện cơ bản cho các sáng kiến chia sẻ xe đạp trong khu vực bắt đầu từ năm tài chính liên bang (FFY) 2025. Hạng mục này được tài trợ ở mức 1 triệu dollar mỗi năm cho các năm FFY 2025 và 2026 và 2 triệu dollar mỗi năm cho các năm FFY 2027 và 2028. Tài trợ hỗ trợ chia sẻ xe đạp sẽ được sử dụng để tài trợ chi phí vốn cho việc mở rộng và sửa chữa. Các dự án hỗ trợ chia sẻ xe đạp (bikeshare support) sẽ được tài trợ thông qua chương trình Kết Nối Cộng Đồng của MPO.

Thí Điểm Thiết Kế Dự Án

Chương trình Thí Điểm Thiết Kế Dự Án được thành lập để hình dung, thiết kế, và thực hiện các dự án mang tính cải cách cho khu vực. MPO đã dành ra 4 triệu dollar trong năm FFY 2025 để tài trợ cho các thiết kế dự án mới.

Điều Kiện Tiên Quyết Để Đăng Ký

 

Vận Động Cho Các Dự Án Trong Cộng Đồng của Quý Vị hoặc Trên Toàn Khu Vực

Nếu có thắc mắc?

Ethan Lapointe
Quản Lý Chương Trình Cải Thiện Giao Thông
elapointe@ctps.org
bostonmpo.org/tip

 

Twitter logo Linkedin logo facebook logo youtube logo

Chào mừng quý vị. Bem Vinda. Bienvenido. Akeyi. 欢迎. 歡迎

Chúng tôi mời quý vị tham gia quy trình lập kế hoạch giao thông của chúng tôi, mà không bị phân biệt đối xử. Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực (MPO) cam kết không phân biệt đối xử trong mọi hoạt động và tuân thủ Khoản VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964, đạo luật này cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia (bao gồm trình độ tiếng Anh hạn chế). Các điều luật liên quan của liên bang và tiểu bang về cấm phân biệt đối xử nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, giới tính, khuyết tật, và các đặc điểm khác được pháp luật bảo vệ. Để biết thêm thông tin hoặc để nộp khiếu nại về dân quyền, hãy truy cập bostonmpo.org/mpo_non_discrimination.

Để yêu cầu thông tin này bằng một ngôn ngữ hoặc định dạng khác, vui lòng liên hệ
Boston Region MPO Title IV Specialist
10 Park Plaza, Suite 2150
Boston, MA 02116
Điện thoại: 857.702.3700
Email: civilrights@ctps.org

Đối với người khiếm thính hoặc khiếm thanh, hãy kết nối qua dịch vụ MassRelay của tiểu bang, mass.gov/massrelay. Vui lòng chờ ít nhất năm ngày làm việc để yêu cầu của quý vị được đáp ứng.

Para pessoas com dificuldades de audição ou fala, conecte-se através do serviço
Massrelay do Estado, mass.gov/massrelay. Aguarde pelo menos cinco dias úteis
para que sua solicitação seja atendida.