Tóm Tắt Thực Hiện

Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston (Boston Region Metropolitan Planning Organization, MPO) đã lập Kế Hoạch Gắn Kết Công Chúng (Public Engagement Plan) này (Kế Hoạch) để cung cấp hướng dẫn nhằm đạt được mức thu hút tham gia hiệu quả trong quy trình quy hoạch giao thông khu vực. Kế hoạch này định hướng Chương Trình Gắn Kết Công Chúng (PEP) của MPO, gồm có tất cả các hoạt động gắn kết, các cuộc họp công khai, và thông tin liên lạc, và đảm bảo rằng tất cả công chúng—bao gồm những người chưa được phục vụ đầy đủ bởi hệ thống giao thông và/hoặc không có khả năng tiếp cận quy trình ra quyết định—có cơ hội tham gia quy trình hoạch định đô thị. PEP định hướng những nỗ lực của MPO để mang lại những cơ hội liên tục và có ý nghĩa cho công chúng để tạo ảnh hưởng đến quy trình quyết định hoạch định giao thông của MPO trong khu vực Boston. Kế Hoạch này liệt kê các thủ tục định hướng cho PEP.

 

Kế Hoạch này được xem xét bởi Cơ Quan Quản Lý Xa Lộ Liên Bang (Federal Highway Administration) và Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang (Federal Transit Administration). Công chúng có cơ hội đưa ra nhận xét và đề nghị trước khi hội đồng MPO ký duyệt Kế Hoạch trong toàn bộ giai đoạn phát triển và lấy ý kiến công chúng. Trong Kế Hoạch có chi tiết về

 

MPO Khu Vực Boston khuyến khích công chúng cho ý kiến. Tài liệu này có trên trang web của MPO Khu Vực Boston bên cạnh Sổ Tay PEP đi kèm. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay nhận xét nào, vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên Gắn Kết tại publicinfo@ctps.org hoặc 857.702.3658.